Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva zastavili 4 konania Európskej komisie voči SR 🤝…

Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva zastavili 4 konania Európskej komisie voči SR 🤝

MŽP SR pod vedením Jána Budaja vyvíja maximálne úsilie v snahe odstrániť nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti bývalých vládnych garnitúr. Vedenie rezortu dosiahlo, že Slovensko sa stalo prvou krajinou v strednej Európe, ktorá spustila zálohovanie jednorazových nápojových obalov. ♻️ Medzi ďalšie opatrenia patrila reforma nakladania so stavebným odpadom či reforma nakladania s komunálnym a zmesovým odpadom. ☑️ Znižovaniu množstva komunálneho odpadu pomáha aj podpora domáceho a komunitného kompostovania zo strany MŽP SR.

✅ MŽP považuje za svoj úspech, že Európska komisia zastavila 4 konania voči SR v oblasti ochrany životného prostredia. Rozhodla tak preto, že Slovensko prijalo nápravné opatrenia na odstránenie dávnejších nedostatkov. Neplnenie povinností Európska komisia v týchto šetreniach konštatovala v oblastiach nedostatočnej aplikácie nariadenia o inváznych a nepôvodných druhoch a neoznámení opatrení na výmenu škodlivých súčiastok v zdravotníckych pomôckach, prístrojoch na vykonávanie magnetickej rezonancie či elektródach na analýzu ľudských telových tekutín. MŽP SR v týchto prípadoch zabezpečilo expresnú nápravu nedostatkov.

🟢 Opatrenia MŽP v oblasti odpadového hospodárstva

✅ MŽP aktívne spolupracuje s prevádzkovateľmi skládok a obcami, na ktoré zo zákona prešli niektoré povinnosti prevádzkovateľov skládok a snaží sa im napomôcť tieto skládky čo najskôr uzavrieť a zrekultivovať.

✅ MŽP v spolupráci s Slovenská inšpekcia životného prostredia pravidelne vykonáva kontroly a obhliadky jednotlivých skládok odpadov, aby bola situácia nielen z legislatívneho, ale aj empirického hľadiska dostatočne zmapovaná, a aby bolo následne uplatnené konkrétne riešenie na konkrétnu skládku odpadov.

✅ Okrem legislatívnych zmien MŽP intenzívne komunikuje o tejto problematike s Európskou komisiou, aby sa vyjasnili a odstránili legislatívne a praktické nedostatky skládok zo strany Slovenskej republiky.

ℹ️ Kompletnú tlačovú správunájdete tu: https://www.minzp.sk/spravy/februar/opatrenia-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr-oblasti-odpadoveho-hospodarstva-zastavili-4-konania-europskej-komisie-voci-sr.html

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy