MV SR: CHCEME POSILNIŤ POLICAJNÝ ZBOR 👮 NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE O ŠTÁTNEJ SLUŽBE 👮 Prioritou súčasného vedenia ministerstva v…

MV SR: CHCEME POSILNIŤ POLICAJNÝ ZBOR
👮 NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE O ŠTÁTNEJ SLUŽBE 👮

Prioritou súčasného vedenia ministerstva vnútra je zlepšovanie podmienok na prácu všetkých zložiek rezortu. Medzi hlavné priority patrí Policajný zbor. S cieľom, aby boli konkrétne kroky na zlepšenie pracovných podmienok príslušníkov PZ implementované do praxe včas, sa viaceré zmeny navrhujú implementovať prostredníctvom poslaneckého návrhu. Prinášame prehľad dôležitých zmien v poslaneckom návrhu novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ.

🚓 ZRUŠENIE SLUŽBY KADETA A ZNÍŽENIE VEKU NA PRIJATIE DO PZ
➡ Vek na prijatie do Policajného zboru sa navrhuje poslaneckým návrhom znížiť na 18 rokov a ruší sa služba kadeta.
💬 „Očakávame, že tento krok prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore po ukončení stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie, odstráni sa tiež dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru,“ uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.
➡️ V súvislosti s navrhovanou zmenou veku pri prijímaní občanov Slovenskej republiky do služobného pomeru policajta z 21 rokov na 18 rokov sa tak stráca význam štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov.
💬 „Touto zmenou bude eliminovaná neefektívnosť pri prijímacom konaní, ktoré sa v súčasnosti realizuje opakovane, a to najprv pri prijímaní do štátnej služby kadeta a následne po získaní kvalifikačného predpokladu policajného vzdelania pri zaradení do prípravnej štátnej služby policajta,“ vysvetlil prezident Policajného zboru Štefan Hamran.
➡️ Policajti, ktorí budú prijatí po schválení novely zákona, nastúpia pri vzniku služobného pomeru priamo na útvar Policajného zboru, a spravidla pri najbližšom možnom termíne nastúpia na denné štúdium na strednej odbornej škole PZ kvôli získaniu základného policajného vzdelania.

🚓 ZMENY V OBLASTI HODNOTENIA
➡️ Zruší sa doterajší príplatok za nerovnomernosť, ktorý bol doteraz vyplácaný paušálne, a to mesačne vo výške 100 eur bez ohľadu na rozdiely v počte hodín, ktoré policajt odslúžil počas služieb v noci, sobotu, nedeľu alebo vo sviatok.
➡️ Zrušením tohto príplatku a zavedením nového – premenlivého príplatku dôjde k spravodlivejšiemu ohodnoteniu služby policajta slúžiaceho v tzv. nerovnomernom režime služby.
💬 „Policajti slúžiaci v nepretržitých zmenách a policajti, ktorí majú základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne, nie vždy odslúžia v noci a v dňoch služobného pokoja rovnaký počet hodín, hoci všetci majú za rovnaké obdobie priznávaný príplatok za nerovnomernosť času služby v rovnakej výške. Navrhovanou právnou úpravou premenlivého príplatku sa zabezpečí vyplácanie príplatku podľa skutočne odslúžených hodín,“ vysvetlil policajný prezident Štefan Hamran.

➡️ Zmena výšky príplatku za riadenie vychádza zo skutočnosti, že nadriadený nesie zodpovednosť za riadený celok, ako aj za výkon štátnej služby jednotlivcov riadeného celku, v rôznych situáciách je tiež povinný zabezpečiť chod organizačného celku a zodpovedá za jeho funkčnosť. Uvedený rozsah riadiacej činnosti často presahuje dĺžku základného času služby v týždni, avšak nadriadeným nepatrí príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni.
➡️ Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť príplatok za riadenie primerane zodpovednosti a úlohám nadriadeného.
➡️ Tento návrh sa zároveň opiera o reformný prvok, ktorým sa počíta so znížením počtu riadiacich funkcií v Policajnom zbore približne o jednu tretinu z celkového počtu riadiacich funkcií.

✅ „Prioritou vedenia ministerstva vnútra je zlepšiť pracovné podmienky a ohodnotenie Policajného zboru. Našou ambíciou je, aby policajti mali lepšie podmienky na svoju prácu, boli adekvátne ohodnotení, aby mohli podávať výkony na čo najvyššej úrovni v prospech bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky a Policajný zbor požíval dôveru v očiach verejnosti,“ uzavrel minister vnútra Roman Mikulec.

ℹ️ Viac informácií nájdete na na webe MV SR:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=chceme-posilnit-policajny-zbor

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy